محورهای همایش حکمت عملی؛ ماهیت، مبانی و روش‌ها:

            1.     چیستی حکمت عملی

            2.     موضوع حکمت عملی

            3.     غایت حکمت عملی

            4.     قلمرو حکمت عملی

            5.     مبانی حکمت عملی

-         مبانی معرفت شناختی

-         مبانی هستی شناختی

-         مبانی انسان شناختی

            6.     روش بحث در حکمت عملی

-         جایگاه برهان در حکمت عملی

-         تمایز روش حکمت عملی از دیگر دانش­های برهانی

-         نقش روش­های غیربرهانی در حکمت عملی

-         تجربه و حکمت عملی

-         عقل نظری، عقل عملی و حکمت عملی

            7.     رابطه حکمت عملی و دانش­های همگن

-         رابطه حکمت عملی، حکمت نظری، متافیزیک

-         رابطه حکمت عملی و فقه

-         رابطه حکمت عملی و فلسفه های مضاف

  • حکمت عملی و فلسفه سیاست
  • حکمت عملی و فلسفه اخلاق
  • حکمت عملی و فلسفه خانواده

-         رابطه حکمت عملی و علوم انسانی

  • رابطه حکمت عملی و علوم اجتماعی

-         رابطه حکمت عملی با مهارت­ها و دانش­های عملی

-         رابطه حکمت عملی و عرفان عملی

            8.      حکمت عملی در تراث وحیانی

            9.     کارکردهای حکمت عملی 

-         امتداد بخشی به مباحث حکمت نظری

-         تبیین حکمی از رابطه نظر و عمل در تحولات اجتماعی

-         تحلیلی جامع و منظومه­وار به دین و حکمت؛ از ساحت نظر تا عمل.

            10.   تطورات حکمت عملی از یونان تا جهان اسلام.

-         فرآیند شکل گیری حکمت عملی در تمدن اسلامی

-         سیر تطور حکمت عملی در مشرق و مغرب اسلامی

-         شباهتها و تفاوتهای حکمت عملی در یونان و فیلسوفان مسلمان.

-         نوآوری­های فیلسوفان مسلمان در حکمت عملی.

-         دلایل افول حکمت عملی در تمدن اسلامی.