حکمت از بدو پیدایش خود به دو بخش نظری و عملی تقسیم شده است. حکمت عملی در نخستین کاربردهای خود سه حوزه اخلاق، سیاست و خانواده را شامل میشد. در طول تاریخ بیشترین مطالعات و پژوهشها بر حکمت نظری معطوف بوده و با وجود آثار متعدد فیلسوفان متقدم در شاخه حکمت عملی، مباحث این عرصه متوازن با حکمت نظری رشد نیافته است. در قرون اخیر، رفته رفته توجه کمتری به حکمت عملی صورت گرفته است. 

از سوی دیگر مباحث نظری و انتزاعی مطرح در ساحتهای حکمت نظری باید با عرصه عینیت فردی و اجتماعی، و ساحتهای عملی زندگی بشر ارتباط وثیق­تری پیدا کنند. گنجینه معارفی که حکما برای تحلیل هستی، انسان  و معرفت گردآوردند، میتواند/باید در خدمت مسائل عینی و انضمامی حیات بشر قرار گیرد و سعادت فردی و اجتماعی او را تضمین کند. حلقه وصل ارتباط میان تراث حکمت نظری و مسائل انضمامی فرد و جامعه، مباحث حکمت عملی است. هر اندازه حوزه حکمت عملی، جدی­تر گرفته شود، امکان بهره­برداری از حکمت نظری در راهبری اجتماعی نیز تسهیل میگردد.

در سالهای اخیر تلاشهای پراکنده­ای جهت احیای معارف حکمت عملی صورت گرفته است. لکن با توجه به تنوع دیدگاهها درباره ماهیت، قلمرو، مبانی و روش تحلیل در این حوزه لازم است در یک اجتماع علمی، آراء صاحبنظران و محققان گردآوری و مقایسه شود. رابطه حکمت عملی با حکمت نظری، نسبت حکمت عملی با فلسفه­های مضاف همچون فلسفه اخلاق، فلسفه سیاست، فلسفه خانواده؛ روشهای تحقیق معتبر در حکمت عملی، مبانی حکمت عملی و ... ازمهمترین مسائلی است که مورد گفتگو و چالش میان محققان این حوزه است.

بر همین اساس این همایش قصد دارد در نخستین گام، در ماهیت، مبانی و روشهای حکمت عملی را با نگاه درجه دوم مورد مطالعه قرار دهد و در گامهای آینده به مسائل آن وارد شود.