معرفی کتاب‌های مرتبط با حکمت عملی
1401-09-12
معرفی کتاب‌های مرتبط با حکمت عملی

معرفی کتاب‌های مرتبط با حکمت عملی
 

حکمت عملی ابن‌رشد


 

 

نویسنده: سیدمحمدحسین موسوی‌پور

معرفی مختصر: در این پژوهش در رویکردی توصیفی، سعی بر آن است تا حکمت عملی «ابن رشد» از فیلسوفان ارسطویی نوافلاطونی، بررسی شود. در این راستا موضوعات «حکمت»؛ «حکمت عملی»؛ «نظریه فرا اخلاقی به لحاظ هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی، انسان‌شناختی و اراده اخلاقی»؛ «نظریه اخلاق هنجاری با طرح مسئله سعادت، فضیلت و عدالت» و «نظریه سیاسی ابن رشد» مورد بحث قرار می‌گیرد. 
فلسفه در عمل: مدخلی بر پرسش‌های عمدهنویسنده: ادم مورتون    مترجم: فریبرز مجیدی

معرفی مختصر: نویسنده مطالب کتاب را با بحثی درباره "تعیین و شک "آغاز کرده این نکته را خاطر نشان می‌کند که تردید کردن در اعتقادات در حکم اطمینان به نادرست بودن آن نیست .وی سپس درباره امر یقینی بحث می‌کند و این نتیجه را به دست می‌دهد که یکی از راه‌های پی بردن به درستی امری، استفاده از استدلال‌های منطقی است ;اما تنها با استدلال‌های منطقی نمی‌توان همه مسائل مهم فلسفه را حل و فصل کرد .نویسنده در مبحث بعدی کتاب موضوع خردگرایی را به ویژه در آرای "دکارت "بررسی و تبیین می‌کند" .خردگرایی در برابر نسبی‌گرایی در امور اخلاقی"، "استقرا و قیاس"، "روی گرداندن از یقین"، "اخلاق کانتی"، "تجربه گرایی"، "فراتر از تجربه گرایی"، "عینیت"، "ماده‌گرایی و دوگانه انگاری"، "اخلاق برای طبیعت گرایان"، "پندارهای ژرف " و "واقع‌گرایی (رئالیسم) "مباحث بعدی این کتاب هستند .نویسنده یادآور می‌شود" :هدف این کتاب بیشتر راه بردن به حقیقت است تا پیروز شدن در استدلال یا تحت تاثیر قرار دادن مردم ."


 

جایگاه فلسفه تعلیم و تربیت در میانه نظر و عملنویسندگان: محمد گودرزی- عاطفه جلالی فضل آبادی


 

 

 

 

 روش‌شناسی حکمت عملینویسنده: یحیی بوذری نژاد

معرفی مختصر: به منظور تبیین روش حکمت عملی در کتاب حاضر ابتدا به بیان تعاریف لغوی و اصطلاحی از منظر نقلی و عقلی درباره حکمت و عقل نظری و عملی پرداخته شده است. در ادامه با طرح شبهه و اشکال دیوید هیوم درباره روش قیاس حکمت عملی به بررسی روش حکمت عملی از حیث شکل قیاس و بیان اعتبار قیاس‌ حکمت عملی از منظر منطق صورت پرداخته شده و قیاس حکمت عملی از نظر ماده قیاس‌های آن بررسی شده است.
 

حکمت عملینویسنده: قادر فاضلی

معرفی مختصر: در حکمت عملی سخن از بایدها و شایدها و عمل و کردار است و اعمال آدمی ـ اعم از فردی و اجتماعی ـ را شامل می‌شود، به همین دلیل دایره‌اش محدود است. علم اخلاق، سیاست جامعه و تدبیر منزل (خانواده) جزء حکمت عملی‌اند. نگارنده در این کتاب ضمن بیان تعریفی از حکمت، اقسام حکمت (نظری و عملی) را معرفی و آن‌گاه اقسام حکمت عملی شامل اخلاق، تدبیر منزل (خانواده) و سیاست جامعه را بررسی کرده است. در ادامه نیز ارکان حکمت عملی را ارزیابی نموده است.
فلسفه ارزشی: حکمت عملی / اگزیولوجی: شرح، بررسی و نقد کاوش‌های عقل عملینویسنده: یحیی کبیر
عقل عملی و کارکرد آن در حکمت عملی از دیدگاه صدرالمتالهیننویسنده: جمال سروش

معرفی مختصر: کتاب حاضر، پژوهشی است در قلمروی فلسفه اخلاق که تعریف و کارکرد عقل عملی از نظر ملاصدرا ارائه شده است. ابتدا معنای عقل و حکمت عملی بیان شده است. سپس تاریخچه بحث از منظر بیش از چهل فیلسوف بررسی شده است. در ادامه نفس و مراتب آن به بحث گذاشته شده است. در فصل بعدی، عقل نظری و عملی تعریف شده و بین آن دو مقایسه صورت گرفته است. سپس کارکرد عقل عملی در حکمت عملی از نظر ملاصدرا به بحث گذاشته شده است. 

جایگاه شناسی حکمت عملی در جستجوی علوم انسانینویسندگان: سیدحمیدرضا حسنی- هادی موسوی 
 

حکمت عملی: از نگاه سه فیلسوف مسلمان: فارابی، ابن سینا و ملاصدرانویسنده: محمد ذبیحی
اندیشه سیاسی ابن‌رشدنویسنده: محمد سلمان

معرفی مختصر: بازخوانی دیدگاه‌های سیاسی «ابن رشد» است. به اذعان نگارنده، اندیشه سیاسی ابن رشد جزئی از فلسفه سیاسی اوست که در آن، از ضرورت اهتمام به ایجاد مدینه فاضله به مثابه الگویی قابل تحقق، بحث شده است. بر پایه این نوشتار، از نظر ابن رشد عقل بشری قادر به تشخیص مبادی و غایت است و عقل عملی که مبتنی بر عقل نظری است، عهده‌دار تفکیک امور ذاتی از امور عرضی در امور عمومی، همراه با نقد و نقض و ابرام آنچه از سلف رسیده و انتخاب بهترین روش نیل به هدف‌ها در امور انسانی می‌باشد.