برنامه و پنل های همایش
1401-10-21
برنامه و پنل های همایش

دوشنبه 26 دی‌ماه 1401-صبح – (تهران)


عنوان پنل: حکمت عملی؛ مبانی و دانش‌های همگن

دبیر علمی پنل: دکتر سیداحمد غفاری

1

قرآن و سرود

 

8:50

2

سخرانی افتتاحیه

دکتر غلامرضا اعوانی

9:00

3

روش شناسی حکمت عملی از منظر فارابی و ابن سینا

دکتر یحیی بوذری نژاد

9:30

4

نسبت ضروری جدل و علوم مدنی در ابن سینا

دکتر محسن‌ جوادی

10:00

5

فرونسیس و نسبت آن با حکمت نظری نزد ارسطو

دکتر حامد روشنی‌راد

10:30

6

میزگرد با حضور: دکتر فرزانه ذوالحسنی و دکتر زهیر انصاریان

11:00

 

رابطه حکمت و شریعت در نظام سینوی(فرزانه ذوالحسنی) /مناسبات شریعت الهی و حکمت عملی از دیدگاه ابن سینا(زهیر انصاریان)

محل برگزاری تهران

دوشنبه 26 دی‌ماه 1401-صبح – (تهران)


عنوان پنل: حکمت عملی؛ مبانی و دانش‌های همگن

دبیر علمی پنل: دکتر سیداحمد غفاری

1

قرآن و سرود

 

8:50

2

سخرانی افتتاحیه

دکتر غلامرضا اعوانی

9:00

3

روش شناسی حکمت عملی از منظر فارابی و ابن سینا

دکتر یحیی بوذری نژاد

9:30

4

نسبت ضروری جدل و علوم مدنی در ابن سینا

دکتر محسن‌ جوادی

10:00

5

فرونسیس و نسبت آن با حکمت نظری نزد ارسطو

دکتر حامد روشنی‌راد

10:30

6

میزگرد با حضور: دکتر فرزانه ذوالحسنی و دکتر زهیر انصاریان

11:00

 

رابطه حکمت و شریعت در نظام سینوی(فرزانه ذوالحسنی) /مناسبات شریعت الهی و حکمت عملی از دیدگاه ابن سینا(زهیر انصاریان)

محل برگزاری تهران

 


دوشنبه 26 دی‌ماه 1401-بعد از ظهر – (تهران)


عنوان پنل: حکمت عملی؛ مبانی و دانش‌های همگن

دبیر علمی پنل: دکترسیداحمد غفاری

8

ظرفیت‌ها و کاستیهای حکمت متعالیه برای بازتولید نظام حکمت عملی

دکتر رضا غلامی

 

14:00

9

بررسی رابطه حکمت عملی و تصوف در فارس با تأکید بر سده‌ی نهم هجری قمری

دکتر هادی وکیلی؛ دکترمحمد جواد ناسک جهرمی

14:30

10

ملاک تقسیم حکمت به نظری و عملی و سنخ‌شناسی گزاره‌های حکمت عملی

دکتر سید احمد حسینی سنگچال

15:00

11

حکمت عملی و مساله عدالت و اعتدال مدنی

دکتر مرتضی یوسفی راد

15:30

12

بنیادگذاری حکمت عملی بر اساس تمایز بین

 اراده کنش گرانه و اراده جامعه پردازانه

دکتر مهدی عاشوری

16:00

13

نوآوری های فیلسوفان مسلمان

( فارابی ، ابن سینا ) در حکمت عملی

دکتر فرشته ندری ابیانه؛ محمد ابراهیم ترکمانی

16:30

محل برگزاری تهران

 

سه‌شنبه 27 دی‌ماه 1401-صبح – (تهران)


عنوان پنل: حکمت عملی؛ مبانی و دانش‌های همگن

  دبیرعلمی پنل: دکترمصطفی زالی

 

1

سخنران مدعو

دکتر محمد لگنهاوزن

9:00

2

عقل عملی اخلاقی و ابزاری در حکمت عملی کانت

دکتر حسین هوشنگی

10:00

3

اولویت عقل عملی بر عقل نظری: جستاری در نسبت میان عقل نظری و عملی در نظام اندیشه کانت

دکتر مصطفی زالی

10:30

4

نظریۀ معقولات ارادی و روش‌شناسی توصیف پدیده‌های اخلاقی-اجتماعی در فلسفۀ عملی

دکتر علی اکبر ناسخیان

11:00

5

خوانش عرفانیِ شیعیان از حکمت عملی ذیل باب اخلاق سیاسی (مطالعۀ موردی حکمای عصر صفویه)

دکتر مهدی فدایی مهربانی

 

11:30

محل برگزاری تهران

 

چهارشنبه 28 دی‌ماه 1401-صبح – (شعبه قم مؤسسه)


عنوان پنل: حکمت عملی؛ مبانی و دانش‌های همگن

دبیر علمی: دکتر مهدی عبدالهی

1

صدق و کذب‌پذیری گزاره‌های ارزشی اخلاق از منظر ملاصدرا

دکترحامد اسماعیلی‌مهر؛ محمدمهدی کریم‌پور

9:00

2

شکاف میان نظر و عمل از دیدگاه علامه طباطبایی

دکترحامد اسماعیلی‌مهر؛ محمدمهدی کریم‌پور

9:30

3

مبانی انسان‌شناختی حکمت عملی از دیدگاه افلاطون

دکترمحمدعلی نوری

10:00

4

ابتنای حکمت عملی (معطوف به اخلاق) بر معرفت‌شناسی

دکتربهروز محمدی

10:30

5

تمایز حکمت عملی از نظری و دوگانۀ کاشفیت و یا حاکمیت

دکترمحسن ابراهیمی

11:00

6

بررسی انتقادی سعادت از منظر ابن سینا

دکترمهدی عبدالهی

11:30

محل برگزاری قم

 

چهارشنبه 28 دی‌ماه 1401-بعداز ظهر – (شعبه قم مؤسسه)


عنوان پنل: حکمت عملی؛ دانش‌های همگن، تطورات و روش‌ها

7

حکمت عملی و نسبت آن با عقل نظری و عقل عملی از منظر ملاصدرا

دکترجمال سروش

14:30

 

8

رابطه فقه و حکمت عملی فارابی

دکترجواد دلپذیر

15:00

 

9

مقایسه حکمت عملی و علوم عملی اعتباری علامه طباطبایی

دکترحسام‌الدین شریفی

15:30

 

10

حکمت عملی ، خاستگاه علوم انسانی مدرن

دکترهادی موسوی

16:00

 

11

سخنرانی اختتامیه

آیت الله سیدیدالله یزدان پناه

16:30

 

محل برگزاری قم