معرفی کتاب‌های مرتبط با حکمت عملی
 

حکمت عملی ابن‌رشد


 

 

نویسنده: سیدمحمدحسین موسوی‌پور

معرفی مختصر: در این پژوهش در رویکردی توصیفی، سعی بر آن است تا حکمت عملی «ابن رشد» از فیلسوفان ارسطویی نوافلاطونی، بررسی شود. در این راستا موضوعات «حکمت»؛ «حکمت عملی»؛ «نظریه فرا اخلاقی به لحاظ هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی، انسان‌شناختی و اراده اخلاقی»؛ «نظریه اخلاق هنجاری با طرح مسئله سعادت، فضیلت و عدالت» و «نظریه سیاسی ابن رشد» مورد بحث قرار می‌گیرد. 


 

 

جایگاه فلسفه تعلیم و تربیت در میانه نظر و عملنویسندگان: محمد گودرزی- عاطفه جلالی فضل آبادی

 

 

 

 

 روش‌شناسی حکمت عملینویسنده: یحیی بوذری نژاد

معرفی مختصر: به منظور تبیین روش حکمت عملی در کتاب حاضر ابتدا به بیان تعاریف لغوی و اصطلاحی از منظر نقلی و عقلی درباره حکمت و عقل نظری و عملی پرداخته شده است. در ادامه با طرح شبهه و اشکال دیوید هیوم درباره روش قیاس حکمت عملی به بررسی روش حکمت عملی از حیث شکل قیاس و بیان اعتبار قیاس‌ حکمت عملی از منظر منطق صورت پرداخته شده و قیاس حکمت عملی از نظر ماده قیاس‌های آن بررسی شده است.

 


 

حکمت عملینویسنده: قادر فاضلی

معرفی مختصر: در حکمت عملی سخن از بایدها و شایدها و عمل و کردار است و اعمال آدمی ـ اعم از فردی و اجتماعی ـ را شامل می‌شود، به همین دلیل دایره‌اش محدود است. علم اخلاق، سیاست جامعه و تدبیر منزل (خانواده) جزء حکمت عملی‌اند. نگارنده در این کتاب ضمن بیان تعریفی از حکمت، اقسام حکمت (نظری و عملی) را معرفی و آن‌گاه اقسام حکمت عملی شامل اخلاق، تدبیر منزل (خانواده) و سیاست جامعه را بررسی کرده است. در ادامه نیز ارکان حکمت عملی را ارزیابی نموده است.
فلسفه ارزشی: حکمت عملی / اگزیولوجی: شرح، بررسی و نقد کاوش‌های عقل عملینویسنده: یحیی کبیر
عقل عملی و کارکرد آن در حکمت عملی از دیدگاه صدرالمتالهیننویسنده: جمال سروش

معرفی مختصر: کتاب حاضر، پژوهشی است در قلمروی فلسفه اخلاق که تعریف و کارکرد عقل عملی از نظر ملاصدرا ارائه شده است. ابتدا معنای عقل و حکمت عملی بیان شده است. سپس تاریخچه بحث از منظر بیش از چهل فیلسوف بررسی شده است. در ادامه نفس و مراتب آن به بحث گذاشته شده است. در فصل بعدی، عقل نظری و عملی تعریف شده و بین آن دو مقایسه صورت گرفته است. سپس کارکرد عقل عملی در حکمت عملی از نظر ملاصدرا به بحث گذاشته شده است. 

جایگاه شناسی حکمت عملی در جستجوی علوم انسانینویسندگان: سیدحمیدرضا حسنی- هادی موسوی 

معرفی مختصر:  این نوشتار در مقام ایجاد گفتگویی است عملی میان فلسفه شرق و غرب، تا آشکار سازد چگونه فلسفه حکیمان مسلمان به شکلی متفاوت، جریان حکمت عملی را به پیش برده است. در این کتاب دیدگاه‌های ارسطو، فارابی، ابن مسکویه، ابن سینا، خواجه نصیرالدین طوسی، ملاصدرا، دکارت، کانت، دورکیم، وبر، علامه طباطبایی، سرل و گیدنز در باب حکمت عملی گزارش شده و جایگاه حکمت عملی به مثابه فلسفه علوم انسانی آشکارسازی شده است.
 

حکمت عملی: از نگاه سه فیلسوف مسلمان: فارابی، ابن سینا و ملاصدرانویسنده: محمد ذبیحی
اندیشه سیاسی ابن‌رشدنویسنده: محمد سلمان

معرفی مختصر: بازخوانی دیدگاه‌های سیاسی «ابن رشد» است. به اذعان نگارنده، اندیشه سیاسی ابن رشد جزئی از فلسفه سیاسی اوست که در آن، از ضرورت اهتمام به ایجاد مدینه فاضله به مثابه الگویی قابل تحقق، بحث شده است. بر پایه این نوشتار، از نظر ابن رشد عقل بشری قادر به تشخیص مبادی و غایت است و عقل عملی که مبتنی بر عقل نظری است، عهده‌دار تفکیک امور ذاتی از امور عرضی در امور عمومی، همراه با نقد و نقض و ابرام آنچه از سلف رسیده و انتخاب بهترین روش نیل به هدف‌ها در امور انسانی می‌باشد.


کلیات علوم اسلامی: حکمت عملی

 

 


نویسنده: مرتضی مطهریحکمت عملی شیخ‌الرئیسگردآورنده: محسن جوادی

معرفی مختصر: اثر حاضر، مشتمل بر مجموعه مقالاتی است که با موضوع حکمت عملی ابن‌سینا نگاشته شده است. حکمت، همواره به دو بخش نظری و عملی تقسیم می‌شده که حکمت عملی شامل سه شاخة اخلاق، تدبیر منزل و سیاست است. حکمت عملی در اندیشة ابن‌سینا کمتر از وجوه دیگر تفکّر او مورد توجّه اندیشمندان و شارحان قرار گرفته است. در این مجموعه، کوشش شده تا با بهره‌گیری از آثار برخی از برجسته‌ترین محققان ایرانی و خارجی، بخشی از اندیشه‌های عملی ابن‌سینا روشن شود. عنوان برخی از مقالات عبارتند از: «سعادت در فلسفة ابن‌سینا»، «استجابت دعا از دیدگاه ابن سینا»، «واقع‌گرایی اخلاقی ابن‌سینا»، «نظریة سیاسی ابن‌سینا»، «فلسفة عملی ابن‌سینا» و... .حکمت نظری و عملی در نهج‌البلاغه


 

نویسنده: عبدالله جوادی آملی

معرفی مختصر: حکمت، گوهر گرانبهای انسان است که با وجود آن، انسان در همة جنبه‌های وجودی خود، استحکام و متانت را مشاهده می‌کند و اگر از انسان جدا شده و بیگانه محسوب شود، انسان گمراهی و ضلالت را در خود لمس کرده ، احساس وحشت می‌کند.این کتاب طی مباحث خود، موضوعات حقیقت حکمت و معرفی حکیم، تجرد و آزادی روح در پرتو حکمت، تفاوت حکمت عملی با عقل عملی، امتیازات عالِم الهی، نقطة آغازین حکمت، معرفی حکمت نظری و عملی، نهج البلاغه و بطلان اصول دیالکتیک، معرفت، محبت و عبادت در نهج البلاغه و... را ارائه کرده است. 

حکمت به دو قسم تقسیم می‌شود: بخشی که عقل به هست و نیست‌ها می‌اندیشد و به منظر جهان نگریسته به مطالعه هستی می‌نشیند (حکمت نظری)؛ قسم دیگر که عقل نظری به مطالعة بایدها و نبایدها پرداخته و به داوری در این میدان می‌پردازد.

این کتاب قویم، راه فهم و تحلیل مسئله حکمت و اقسام آن را در بیان امیر مؤمنان (علیه‌السلام) تبیین می‌کند و در قالب پیشگفتار، مدخل و سه بخش، به حقیقت حکمت و معرفی حکیم، تجرد و آزادی روح در پرتو حکمت، تفاوت حکمت عملی با عقل عملی، امتیازات عالم الهی، حکمت نظری و عملی در نهج البلاغه، نهج البلاغه و بطلان اصول دیالکتیک، اصل تجرد در نهج البلاغه، ابعاد حکمت عملی، معرفت و حجت و عبادت در نهج البلاغه و… می‌پردازد.


درآمدی به فلسفه عمل


 

نویسنده: مهدی ذاکری

معرفی مختصر: فلسفه عمل شاخه‌ای است از فلسفه که درباره عمل آدمی بحث می‌‌کند و در مرز میان فلسفه ذهن، فلسفه علوم اجتماعی و فلسفه اخلاق قرار می‌گیرد. مهم‌ترین مسئله در فلسفه عمل، چیستی عمل و تفاوت آن با حرکت‌هایی است که از انسان سر می‌زنند اما عمل نیستند. در این کتاب پس از بحث درباره چیستی عمل، مسئله رابطه میان عمل وتوصیفات آن به بحث گذاشته شده است. مسئله این است که آیا تعدد توصیفات عمل باعث تعدد آن می‌شود یا نه. مسئله مهم دیگری که کتاب حاضر به آن می‌پردازد دیدگاه‌های مختلف درباره رابطه علّی و قانونمند میان حالات ذهنی و عمل است که آثار مهمی درباره روش و ماهیت علوم انسانی دارد.


کاوش‌های عقل عملینویسنده: مهدی حائری یزدی

معرفی مختصر: در کتاب حاضر، با نظر به تقسیم فلسفه به دو بخش نظری و عملی که نخستین‌بار در آثار ارسطو صورت گرفته است و سپس در دوره جدید، در آثار ایمانوئل کانت مطرح شده است، مبحث «عقل عملی» مورد توجه قرار گرفته است. نویسنده کتاب حاضر کوشیده است ضمن بررسی قلمرو عقل عملی که با مباحث علم اخلاق پیوند جدی دارد، دیدگاه‌های ارسطو، دیوید هیوم، ایمانوئل کانت، آنسکوم، ابن‌سینا، نصیرالدین طوسی و ملاصدرای شیرازی را نیز در این باب ارزیابی کند. همچنین نگرش‌های متکلمان اسلامی در مبحث حسن و قبح به‌تفصیل بررسی شده است. برخی از مباحث اصلی کتاب عبارتست از

حکمت نظری و عملی، هستی‌شناسی بایستی و استی، منطق صورت بایستی‌ها و استی‌ها، منطق ماده بایستی‌ها و استی‌ها، نظام فلسفی عدل، افعال حق تعالی، حقایق اخلاقی، اقسام ضرورت‌های منطقی، مراتب عدل، تقابل عدل و ظلم، هستی‌شناسی جامعه، عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی و عدالت قضایی.


 


قانون اخلاق: بر پایه نقد عقل به عقل


 

نویسنده: علی عابدی شاهرودی

معرفی مختصر: دست یافتن به قانون اخلاق بر پایه نقد عقلانی نظریه ها دغدغه مهم فیلسوفان اخلاق است. این دغدغه مبارک در این کتاب گران‌سنگ به تفصیل پیگیری شده است. نویسنده فاضل این اثر بنا نداشته است تاریخ فلسفه اخلاق بنویسد. بلکه می خواسته تعدادی از برجسته ترین نظریه پردازان کلاسیک غربی و اسلامی را برگزیند که دیدگاه آن ها ارزش نقادی عقلانی دارد. از این رو ابتدا یکی از اثر گذارترین فیلسوفان غربی، ارسطو، که دیدگاه‌هایش در تمدن اسلامی نیز به جد گرفته شده و پایه بسیاری از نظریات فلسفی قرار گرفته مطرح می‌شود. سپس نویسنده به سنت فلسفی در جهان اسلام روی می‌آورد و دیدگاه‌های مسکویه، ابن‌سینا، خواجه نصیرالدین طوسی، صدرالمتالهین و حکیم سبزواری را تحلیل و نقد می‌کند. پس از آن به آرای سه فیلسوف کلاسیک دوره جدید غرب، دکارت، اسپینوزا و کانت می‌پردازد.


 

 


 

 نقد عقل عملی

 


 

 


 

نویسنده: ایمانوئل کانت


فلسفه در عمل: مدخلی بر پرسش‌های عمدهنویسنده: ادم مورتون    مترجم: فریبرز مجیدی

معرفی مختصر: نویسنده مطالب کتاب را با بحثی درباره "تعیین و شک "آغاز کرده این نکته را خاطر نشان می‌کند که تردید کردن در اعتقادات در حکم اطمینان به نادرست بودن آن نیست .وی سپس درباره امر یقینی بحث می‌کند و این نتیجه را به دست می‌دهد که یکی از راه‌های پی بردن به درستی امری، استفاده از استدلال‌های منطقی است ;اما تنها با استدلال‌های منطقی نمی‌توان همه مسائل مهم فلسفه را حل و فصل کرد .نویسنده در مبحث بعدی کتاب موضوع خردگرایی را به ویژه در آرای "دکارت "بررسی و تبیین می‌کند" .خردگرایی در برابر نسبی‌گرایی در امور اخلاقی"، "استقرا و قیاس"، "روی گرداندن از یقین"، "اخلاق کانتی"، "تجربه گرایی"، "فراتر از تجربه گرایی"، "عینیت"، "ماده‌گرایی و دوگانه انگاری"، "اخلاق برای طبیعت گرایان"، "پندارهای ژرف " و "واقع‌گرایی (رئالیسم) "مباحث بعدی این کتاب هستند .نویسنده یادآور می‌شود" :هدف این کتاب بیشتر راه بردن به حقیقت است تا پیروز شدن در استدلال یا تحت تاثیر قرار دادن مردم ."


 

العقل العملی

 


 

 


 

نویسنده: محمد سند

 


 

برای دانلود این کتاب، اینجا را کلیک کنید.